• (52) 333 02 70

Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2018/19

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z matury powyżej 60%. Wynik matury na poziomie poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.

Stara matura

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią na podstawie tzw. starej matury, a zdawali maturę z języka obcego będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z języka obcego będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, który ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej

  • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
  • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie  zostali przyjęci z braku miejsc.

 

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii niemieckiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii rosyjskiej

Studia magisterskie

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów  drugiego stopnia w ULT następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Na studia II stopnia przyjmowane będą osoby, które:

  • posiadają  tytuł magistra, licencjata lub równorzędny w zakresie studiów na kierunku filologia obca;
  • posiadają  tytuł magistra, licencjata lub równorzędny w zakresie studiów na kierunku makrokierunek (np. lingwistyka stosowana);
  • posiadają tytuł magistra, licencjata lub równorzędny w zakresie studiów na innym kierunku niż filologia obca i równoważny certyfikat europejski (zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) na poziomie co najmniej C1.

Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego  stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku „filologia” w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w roku akademickim 2016/2017

Proponujemy nowoczesne studia na następujących specjalnościach: