• (52) 333 02 70

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

Temat konferencji: Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm /Вызовы современной гуманистики: транскультуральность и транслингвальность

Data: 25.05.2019 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm
Konferencja odbędzie się 25 maja 2019 roku w  Przasnyszu
Globalizacja i regionalizacja, jako główne tendencje współczesnej epoki,  wywołują takie sprzeczne zjawiska, jak transkulturalność i translingwalizm. Jaka rola tych zjawisk w rozwoju kultur i języków? Czy wpływają one na tożsamość narodową? Jak one wpisują się do paradygmatu polikulturalnej i polijęzycznej osoby? Omówione problemy są aktualne w dzisiejszych czasach, bo od ich rozwiązania zależy dalszy rozwój społeczeństwa. Celem Konferencji są  próby odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Szerokie spektrum tematyczne Konferencji stwarza pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień. 
Tematyka konferencji:
 1. Genealogie studiów transkulturowych i translingwalnych / Genealogies of transcultural and translingual studies
 2. Teorie transkulturowości i ich implikacje dla badań humanistycznych / Theories of transculturalism and their implications for the humanities
 3. Transkulturowość i zmieniające się formy kultur / Transculturalism and the changing forms of culture
 4. Translingwalizm a transkulturowość / Translingualism and transculturalism
 5. Problemy i perspektywy kontaktów translingwalnych / Problems and perspectives of translingualism
 6. Strategie komunikacyjne w środowisku translingwalnym / Communicative strategies in a translingual setting
 7. Transjęzyczność w kontekście funkcjonowania języków pluralistycznych / Translingualism in the context of pluralistic languages
 8. Studia transkulturowe a analiza literacka / Transcultural studies and literary analysis
 9. Literatura transkulturowa w dobie globalnej mobilności/ Transcultural literature in the age of global mobility
 10. Literatura translingwalna: «język obcy» w utworach artystycznych / Translingual literature: «foreign language» in literary artworks.
 11. Problemy transkulturowej tożsamości w literaturze współczesnej / Problems of transcultural identity in literature
 12. Transkulturowość oryginału w przekładach / Transculturalism of the original in translations
 13. Transkulturowość i translingwalizm i ich znaczenie praktyczne: Społeczeństwo. Tłumaczenie. Reklama / Implications of transculturalism and translingualism for the society, translation practice, and advertising.
 14. Translingwalizm jako podejście metodologiczne we wspołczesnym nauczaniu języków obcych / Translingualism in modern foreign language teaching.
 15. Transkulturowość w nauczaniu języka obcego/ Transculturalism in foreign language teaching
 16. Translingwalne kompetencje komunikacyjne w kontekście tłumaczeń środowiskowych/ Translingual communicative competence in the context of community interpreting
 17. Międzynarodowy rynek pracy i jego wyzwania wobec kompetencji transkulturowych i translingwalnych / International labour market and its challenges to transcultural and translingual competencies

 

Ważne daty:

Zgłoszenie uczestnictwa (Karta zgłoszenia) i abstrakt – do dnia 28 stycznia 2019 roku.

Nadsyłanie abstraktów (Wymogi redakcyjne) do dnia 27 lutego 2019 roku.

Artykuły będą opublikowane do rozpoczęcia Konferencji w monografii Humanistica 21 po obowiązkowym otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Konferencja odbędzie się w Przasnyszu, w pobliżu którego znajdują się liczne zabytki szlacheckie, zamki, muzeum Romantyzmu, muzeum Pozytywizmu.

 

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł. i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt wynosi 150 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 27 marca 2019 roku na konto:

BANK MILLENIUM S.A. 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

z dopiskiem Konferencja w Przasnyszu oraz imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

mgr Martyna Sternal: adres e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl


Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszają Władze Uczelni Lingwistyczno-Technicznej:

dr. Elżbieta Sternal Rektor ULT

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak- Dziekan ULT

dr Tomasz Fojt – Dziekan ULT – Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

mgr Martyna Sternal – Kanclerz ULT

Komitet Organizacyjny:

dr. Elżbieta Sternal (Przewodniczący KO)

Prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

dr Tomasz Fojt