• (52) 333 02 70

Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

Obecnie coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polsce. Ściąganie studentów z zagranicy do naszego kraju jest ważną częścią promocji nie tylko Uczelni na świecie ale i Polski. Również dla Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu współpraca zagraniczna stała się jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem wymiany zagranicznej dla studentów tak, aby każdy zainteresowany student, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zna dobrze język obcy, miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich. W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna realizuje następujące projekty:

  1. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu oraz Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan), reprezentowany przez Rektora prof. Pralijewa Sieryka Żajałauowicza, dnia 30 września 2011 r. zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologii. Głównym celem niniejszego porozumienia jest realizacja wspólnie opracowanego Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologii.
  2. Umowa pomiędzy Uczelnią Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, a Uniwersytetem Syrdaria (Republika Kazachstan) została podpisana 30 września 2012 r. Umowa została zawarta w celu podjęcia współpracy wdziedzinie edukacji i w zakresie podejmowania badań naukowych i innych przedsięwzięć. Uniwersytet Syrdaria i Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna ustaliły, że obie uczelnie będą dążyły do współpracy w zakresie kształcenia i prowadzenia badań w obszarze wspólnych zainteresowań. W ramach umowy obie uczelnie będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między wykładowcami, wydziałami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz studentami.
  3. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu zawarła umowę o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie. Współpraca naukowo-badawcza Uczelni realizowana będzie w następujących formach: przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie nauk filologicznych, organizowania dwustronnych seminariów, publikacji wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron, wymiana publikacji naukowych, skryptów i pomocy naukowo-dydaktycznych, realizacja programu dwudyplomowego kształcenia na pozio­mie studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich).
  4. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu ponadto zarwała z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie umowę о współpracy w ramach realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego.