• (52) 333 02 70

Zapisy online

Wybierz rodzaj studiów:

Dane kontaktowe:

Imię:

Drugie imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki:

Adres zameldowania:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Adres do korespondencji:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Obywatelstwo:

PESEL:

Nr dowodu:

Dowód wydany przez:

Nr telefonu:

Adres E-mail:

Tryb studiów:

Stacjonarne (dzienne)Niestacjonarne (zaoczne)Studia przez internet (on-line)

Filologia:

AngielskaNiemieckaRosyjska

Studia inżynierskie:

Budownictwo pasywneKonstrukcje budowlane

Moduł I wyboru:

NauczycielskiTłumaczeniowyJęzyk obcy w biznesieJęzyk obcy w turystyceJęzyk obcy w informatyce

Moduł II wyboru:

NauczycielskiTłumaczeniowyJęzyk obcy w biznesieJęzyk obcy w turystyceJęzyk obcy w informatyce

Wykształcenie:

Nazwa uczelni:

Miejscowość:

Rok ukończenia:

Wykształcenie uzupełniające:

Wykształcenie uzupełniające:

Kto będzie płacił za studia?

StudentFirma

Przebieg dotychczasowego zatrudnienie (okres, firma, miejscowość, stanowisko):

Podstawowe źródło utrzymania kandydata:

Inne źródła utrzymania (podaj jakie):

Wprowadź nazwę firmy jeśli wybrałeś opcję firmy

Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji oraz czynności związanych z tokiem studiów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.). Informujemy, że osoby które nie podejmą nauki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu są zobowiązane odebrać dokumenty do 15 listopada br.