• (52) 333 02 70

Wymagane dokumenty

Last minute ! Rekrutacja trwa tylko do 26.10.2018 r.

Sprawdź wymagane dokumenty

Studia licencjackie – I stopnia

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • wypełnione zgłoszenie na studia licencjackie – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50zł

Studia magisterskie – II stopnia

 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • wypełnione zgłoszenie na studia drugiego stopnia – do pobrania
 • trzy fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaadresowana koperta A4 ze znaczkiem zwrotnym
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50zł