PolskiEnglishРусский
 • (52) 333 02 70

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Тренер обучение

Постдипломное образование

ТРЕНЕР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Участники

учителя, педагоги, воспитатели

Szkolenie skierowane jest do osób:
 • внутреннее обучение в Организации
 • реализация новых процессов/продукты/учебные программы
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji

В свете последних исследований метод тренинга достаточно активно применяем в практике проведения современного урока, в сфере воспитания и образовательной деятельности в вузе. Учитель/преподаватель/лектор как тренер с большей точностью и более широким спектром использования инструментов может распознавать и использовать психологические и неврологические явления, которые происходят в процессе обучения (индивидуально и в команде). Благодаря этому он выбирает соответствующие методы преподавания, которые принесут наилучшие результаты в данных условиях и в данной сфере. Кроме того, основываясь на своем педагогическом опыте и принципах коучинга, он может проводить полезные учебные занятия для различных групп участников. Участники постдипломного образования не только развивают конкретные навыки, необходимые для тренера, но также будут иметь возможность определить дальнейшие пути профессионального развития на основе конкретных рекомендаций, полученных от инструкторов-тьюторов, имеющих соответствующий сертификат. Весь процесс завершится получением сертификата тьютора, в ходе которого участники постдипломного обучения презентуют самостоятельно подготовленные части тренинга, основанные на его сильных сторонах.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

– poznanie umiejętności badania potrzeb Klienta i oceny efektywności szkoleń,

– budowanie i wzmocnienie profesjonalnej postawy trenerskiej opartej o indywidualną, świadomą autoprezentację,

– wzmocnienie cech interpersonalnych pożądanych w zawodzie trenera,

– zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego jako trenera,

– rozwinięcie umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

12 zjazdów (24 dni- 192 godziny)

включая индивидуальные модули

СТОИМОСТЬ

1 100 €

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕЙ ШКОЛЫ

повышение уровня знаний и осознанности собственной роли педагога в создании и руководстве коллективом, в его обучении и развитии,

– integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,

– stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,

– wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

– zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,

– pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,

– przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich i coachingowych,

– wzmocnienie świadomości indywidualnych i grupowych zasobów własnych i uczestników warsztatów oraz użycia ich w procesie rozwoju uczestników szkoleń,

– pogłębienie poczucia wpływu na rozwój uczestników

– pogłębienie umiejętności kierowania procesem grupowym,

– pogłębienie zorientowania na własny rozwój.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ

 • сбор и использование имеющейся информации о потребностях клиента,
 • разработка учебных целей на основе потребностей
 • разработка и осуществление обучения с использованием интерактивных методов;
 • применение навыка учета значимости группового процесса при планировании и осуществлении обучения профессиональной подготовке;
 • возможность справиться с трудностями в разных учебных ситуациях
 • применение основных методов верификации оценки обучения,
 • личных навыков межличностного общения тренера
 • осознание собственных потребностей в желании улучшить тренинги и определение конкретных шагов в профессиональном развитии.
 • применение основ психологии в процессе планирования и проведения обучения,
 • poznanie swoich mocnych stron i talentów, w oparciu o informację zwrotną w trakcie kursu, prowadzące do rozwinięcia własnego stylu trenerskiego.

Наш колледж является также возможность присоединения к международной Экзамен PTE General ponieważ Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson. Serdecznie Zapraszamy!

Мы предлагаем изучить следующие специальности:

12 пребываний в учебное заведение (24 дня - 192 часа), охватывающих отдельные модули