PolskiEnglishРусский
  • (52) 333 02 70

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Стипендии

Финансовая помощь для студентов

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Основные юридические документы с изложением функционирования материала помощь для студентов:


Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. Ректора стипендии для лучших студентов
  2. социальная стипендия
  3. специальные стипендии для людей с ограниченными возможностями
  4. пособия по трудоустройству

Общие правила для предоставления финансовой помощи пособий

Все предоставление материальной помощи должна предоставляться только по запросу студента.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Ректора стипендии для лучших студентов przyznawane będzie tylko na wniosek studenta. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium rektora:


Социальная стипендия może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Исследования студентов в трудных условиях, вы можете получить Стипендия в увеличение количества отношении резиденции в студента дома или на других чем студент, если ежедневных коммутируют из своей резиденции в университет предотвращает или значительно затрудняет исследование. Социальная стипендия увеличил сумму, которую студент может получить также в отношении жительства супруга или не браке сожительствующих пары ребенка студентов в студенческом доме или в другое чем студент.

Стипендии доступны вопросы и ответы

Специальные стипендии для людей с ограниченными возможностями студент может получить по инвалидности подтвердил решение компетентного органа.

Запрос для скачивания

Пособия по трудоустройству może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Запрос для скачивания

Termin składania wniosków o stypendia upływa 20 października

Министра стипендии за выдающиеся достижения может быть присуждена студентом в частности wyróżniającemu в науке или имеющих выдающиеся академические достижения.
Стипендия может быть присуждена студентом, завершение год обучения и встретил один из 2 или оба из следующих условий:

  1. Szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w 5% najlepszych studentów danego kierunku;
  2. Uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Заявки на стипендию министра за выдающиеся достижения принимаются до 10 сентября.

Запрос для скачивания