PolskiEnglishРусский
  • (52) 333 02 70

Scholarships

Scholarships

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Basic legal acts determining financial aid for a student


Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. Rector's scholarship for top students
  2. social scholarship
  3. special scholarship for people with disabilities
  4. jobseeker's allowance

The General rules for the granting of financial assistance benefits

All aid is granted to a student only after his/her application

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Rector's scholarship for top students przyznawane będzie tylko na wniosek studenta. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium rektora:


Rector’s award for the best students może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Student studies in difficult circumstances, you may receive the a difficult material situation can receive an increased aid if she/he lives in a dormitory or other accommodation and every day commutation to HSFL would highly impede his/her studies. An increased aid may be received by a student whose spouse is unemployed or he/she lives with a child in a dormitory or other accommodation.

Scholarships available questions and answers

A special aid for disabled persons may be granted to a student whose disability is certified by a proper institution.

Request for download

Jobseeker's allowance może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Request for download

Termin składania wniosków o stypendia upływa 20 października

A minister’s award for outstanding achievements ay be granted to a student for outstanding achievements in scholarship an science.
An award may be granted to a student who successfully completed an academic year and fulfilled one or both conditions below:

  1. Szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w 5% najlepszych studentów danego kierunku;
  2. Uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Applications for granting minister’s award for outstanding achievements are accepted up to Sept. 10

Request for download