• (52) 333 02 70

Stypendia

Pomoc materialna dla studentów

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Podstawowe akta prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej dla studenta:


Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium rektora dla najlepszych studentów
  2. stypendium socjalne
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  4. zapomogę

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie tylko na wniosek studenta. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium rektora:


Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendia ważne pytania i odpowiedzi

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Wniosek do pobrania

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosków o stypendia upływa 20 października

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe.
Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów oraz spełnił jeden z dwóch lub oba następujące warunki:

  1. Szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w 5% najlepszych studentów danego kierunku;
  2. Uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyjmowane są do 10 września.

Wniosek do pobrania