PolskiEnglishРусский
 • (52) 333 02 70

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Раннего преподавания английского языка

Постдипломное образование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ И НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ

Цель исследования

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Программа обучения предусматривает осуществление следующих предметов:

 • Практическое обучение современного английского языка
 • Современный английский язык литературы для детей
 • Fun и игры в дошкольного и раннего обучения положение
 • Glottodydaktyka
 • Практика

Продолжительность

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku akademickiego.

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Получатели исследования

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

Последипломное образование дошкольное или раннего детства

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

Образ выпускника

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Занятия будут проводиться в системе по умолчанию. Исследования проводятся в соответствии с постановлением министра науки и высшего образования, 17 января 2012 года на подготовку стандартов профессии учителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 3. Возможность присоединения к международной Экзамен PTE Генеральный уровень B2, организованном университета Lingwistyczno техническая поддержка в Świecie, который является аккредитованным центром тестирования Pearson.
  Для получения международного сертификата PTE General на уровне B2 (в соответствии с руководящими принципами Совета Европы, CEFR) позволит учителей детских садов на преподавание английского языка в детских садах и начальных школах (класс i-III), что к 1 сентября в 2020 году лица, работающие с детьми в детском саду являются обязательными и документировать квалификацию с диапазоном современных иностранных языков.

Сборы

– wpisowe 100 zł,

– czesne 1600 zł (za semestr)

Wszelkie opłaty należy uiszczać na konto Uczelni:

88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

BANK MILLENIUM S.A.

Необходимые документы

личная анкета (скачать под студентов/шаблоны приложений)

-Выпускник ( I lub II stopnia) или копии кампуса

-две фотографии 35 × 45 мм (управления legitymacyjny)

-оригинальные доказательства оплаты бай-ина

-ксерокопия 1. и 2. Идентификатор страницы (копия сокращенный свидетельства о рождении в отсутствие доказательств)

-в случае изменения имени nieodnotowanej в доказательство личный документ, подтверждающий изменение имени (например, копию быстрый брак или судебное решение о смене названия)

Доценты

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z wieloletnim doświadczeniem.

Мы предлагаем изучить следующие специальности: