• (52) 333 02 70

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe

JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Program Studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

  • Praktyczna nauka współczesnego języka angielskiego
  • Współczesna literatura angielska dla dzieci
  • Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Glottodydaktyka
  • Praktyki

Czas trwania

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku akademickiego.

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Adresaci studiów

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
  2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
  3. Możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu PTE General na poziomie B2 organizowanego przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, która jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson.
    Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

 

Opłaty

– wpisowe 100 zł,

– czesne 1600 zł (za semestr)

Wszelkie opłaty należy uiszczać na konto Uczelni:

88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

BANK MILLENIUM S.A.

 

Wymagane dokumenty

kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce STUDENCI/WZORY PODAŃ)

– dyplom ukończenia studiów wyższych ( I lub II stopnia) lub uczelniany odpis

– dwie fotografie 35×45 mm (formant legitymacyjny)

– oryginał dowodu wniesienia opłaty wpisowego

– kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)

– w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z wieloletnim doświadczeniem.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: