• (52) 333 02 70

Konstrukcje budowlane

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Studia inżynierskie na specjalności konstrukcje budowlane zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych w tym projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli w odniesieniu średnio skomplikowanych zadań.

Wybierając studia na ULT w Przasnyszu student otrzymuje dostęp do bogato wyposażonego zaplecza infrastrukturalnego oraz ma możliwość czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju z zakresu budownictwa.

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia w systemie stacjonarnym trwają 7 semestrów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Studia w systemie niestacjonarnym trwają 8 semestrów. Studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (piątek od godz. 16.00, sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu.

 

DLA KOGO

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych tematyką budownictwa,
 • mających zacięcie do nauki z takich dziedzin jak matematyka, fizyka, chemia;
 • osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu;

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, wymaganą do rozwiązywania podstawowych zagadnień z budownictwa. Ponadto dysponuje wiedzą na temat zasad geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, w tym architektonicznego, budowlanego i geodezyjnego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD. Zna sposoby odwzorowania kartograficznego oraz ma wiedzę dotyczącą podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie. Posiada podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i wykorzystania danych do analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych, klimatycznych i w zakresie interakcji podłoże – budowla. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki ogólnej, płynów, gruntów i skał oraz wytrzymałości i modelowania materiałów. Zna zasady mechaniki i analizy w zakresie statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji. Zna podstawowe metody obliczeniowe. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych. Znane są mu wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji, organizację robót oraz eksploatację obiektów budowlanych. Posiada wiedzę o najczęściej stosowanych materiałach budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania lub produkcji wyrobów i elementów budowlanych. Dysponuje wiedzą na temat zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych. Zna podstawowe zasady analizy, projektowania, konstruowania, realizacji i eksploatacji wybranych obiektów budowlanych. Znane są mu zasady fundamentowania obiektów budowlanych. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. Posiada podstawy fizyki budowli. Nie są mu obce zasady tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Ma wiedzę o stosowaniu norm i normatywów pracy w budownictwie oraz organizacji i zasadach kierowania budową. Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Zna podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Ma wiedzę na temat wpływu inwestycji budowlanych na środowisko. Wie czym są odnawialne źródła energii i jak wykorzystywać je w procesie projektowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych. Umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne oraz potrafi sporządzić elementy dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD. Ocenia i dokonuje zestawienia oddziaływań na obiekty budowlane. Wykonuje analizę statyczną konstrukcji prętowych. Poprawnie definiuje modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji budowlanych. Odpowiednio wybiera metody (analityczne, doświadczalne lub numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz planowania robót budowlanych. Korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych. Rozróżnia podstawowe technologie pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych. Potrafi dokonać ich doboru przy projektowaniu obiektów budowlanych. Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych. Projektuje i wymiaruje wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane, murowe i ziemne. Jest w stanie ocenić warunki geotechniczne podłoża gruntowego oraz zaprojektować proste fundamenty obiektów budowlanych. Stosuje przepisy prawne z zakresu budownictwa. Umie sporządzić bilans energetyczny obiektów budowlanych oraz kosztorys i harmonogram podstawowych robót budowlanych. Ocenia zagrożenia, które mogą wystąpić przy realizacji robót budowlanych i stosuje odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Organizuje pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji w budownictwie. Wykonuje proste badania prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Potrafi porozumiewać się w języku obcym w zakresie podstawowym z uwzględnieniem specyfiki języka technicznego z zakresu budownictwa.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

 • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
 • placówki naukowo-badawcze;
 • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
 • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym;
 • prywatne przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną i projektową;

 

ZASADY REKRUTACJI

Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku Budownictwo określa uchwała Senatu, która zgodnie z art. 169 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podawana jest do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest: złożenie w terminie kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Od kandydata na studia, w procesie rekrutacji, wymagana jest następująca dokumentacja:

 1. Ankieta osobowa na I rok studiów na ustalonym formularzu.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej/ ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę).
 3. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego.
 4. Trzy fotografie o wymiarach 35×45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 6. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia.
 7. Podczas kwalifikacji obowiązuje konkurs świadectw na studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo uwzględniane są punkty z podstawowego i (lub) rozszerzonego pisemnego poziomu egzaminu maturalnego (nowa matura) z trzech przedmiotów obowiązkowych lub punkty z egzaminu dojrzałości (stara matura) obejmujące wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki lub fizyki, chemii informatyki. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście.
 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Budownictwo.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta maja wyposażyć w wiedze i umiejętności praktyczne wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

OPŁATY ZA STUDIA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Studia stacjonarne

I rok – opłata za semestr: 3300 zł – 4 raty po 825 zł

II rok – opłata za semestr: 3500 zł – 4 raty po 875 zł

III rok – opłata za semestr: 3800 zł – 4 raty po 950 zł

Studia niestacjonarne

I rok – opłata za semestr: 2800zł – 4 raty po 700 zł

II rok – opłata za semestr: 3200 zł – 4 raty po 800 zł

III rok – opłata za semestr: 3600 zł – 4 raty po 900 zł

IV rok – opłata za semestr: 3800 zł – 4 raty po 950 zł

Proponujemy nowoczesne studia na następujących specjalnościach: