• (52) 333 02 70

O uczelni

O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest uczelnią niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 306 (decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 września 2004 r.; nr DSW–3-4011-262/II/04).

Tą decyzją uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów zawodowych na kierunku filologia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia 10.02.2011r. nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9775-3/SH/11) uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia.

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu pragnie z odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizować program związany z kształceniem profilowanym i wychowywaniem studentów w poczuciu poszanowania Ojczyzny i praw drugiego człowieka, jak i z upowszechnianiem i pomnażaniem osiągnięć nauki, kultury oraz działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Działalność Uczelni prowadzona jest w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i przepisami prawnymi, które rodzą zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz jej rozwoju, poszerzania oferty dydaktycznej i prowadzenia badań naukowych.

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

Misja Uczelni


  • Misją Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu jest kształcenie nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.
  • Dyplom ULT sprawi, że będziesz rozchwytywanym kandydatem na rynku pracy.
  • Od początku naszej działalności utrzymujemy wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Uczelnia za priorytet uznaje kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Uwzględniając postęp techniczny, globalizację, potrzebę przystosowania społeczeństwa do ciągle zmieniającego się rynku pracy, kształci studentów. Umożliwia zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Stwarza warunki studentom do nauczania i uczenia się oraz samorealizacji. Uczelnia kreuje wśród studentów postawę otwartości, wzajemnego szacunku i tolerancji. Dbając o wysoką jakość kształcenia, uwzględnia w ofercie kształcenia aktualne potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy oraz konieczność kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Motywuje studentów do ciągłego samorozwoju, krytycznego myślenia, kreatywności oraz samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych.

Misją uczelni jest dawanie szerokiej wiedzy w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, stwarzanie warunków do rozwoju studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez umożliwianie zdobywania wiedzy, nowych kwalifikacji zawodowych oraz dokształcania się. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna dbając o rozwój kadry naukowo – dydaktycznej organizuje konferencje naukowe, stwarza możliwość udziału pracowników w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wspiera prace badawcze kadry.

Program studiów w ULT w Świeciu


  • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
  • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu