• (52) 333 02 70

NOWOŚĆ!! Studia podyplomowe w zakresie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech z elementami wczesnego wspomagania rozwoju

 

CEL STUDIÓW:

  • przygotowanie do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, opiekuna w żłobku i w klubie dziecięcym,
  • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki i kluby dziecięce).

 

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych I stopnia,
  • absolwenci studiów wyższych II stopnia,
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA


Podstawa prawna i uzyskiwane uprawnienia

(Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna)


 

Forma realizacji materiału

  • Wykłady –platforma edukacyjna Moodle (realizacja zadań na platformie),
  • Ćwiczenia i konwersatoria – pomieszczenia dydaktyczne Uczelni Lingwistyczno-Technicznej,
  • Egzamin końcowy – Ćwiczenia i konwersatoria – pomieszczenia dydaktyczne Uczelni Lingwistyczno-Technicznej.

 

Czas trwania: dwa semestry

Liczba godzin

280 godzin zajęć + 80 godzin praktyk

Rozpoczęcie studiów: marzec 2018 !

Opłaty

Opłata za semestr: 1400 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA STUDIA