• (52) 333 02 70

Filologia rosyjska

Studia magisterskie – Filologia rosyjska

Studia stacjonarne

Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim.

Studia niestacjonarne

Studia w systemie zaocznym trwają 4 semestry. Studia odbywać się będą w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu.
Student ma możliwość wybrania jednej z trzech specjalności:

 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka
 • Filologia rosyjska

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” w zakresie filologii angielskiej, niemieckiej lub rosyjskiej będzie posiadał, oprócz wysokich kompetencji językowych, gruntową i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji. Absolwent będzie umiał samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Będzie także potrafił porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami , jak i niespecjalistami oraz uzyska umiejętność organizowania pracy grupowej

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu będzie charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Absolwent zostanie przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu , w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Absolwent będzie miał wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także zostanie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W ramach każdej z ww. specjalności student będzie miał możliwość wyboru jednej ze ścieżek specjalizacyjnych: językoznawczej lub literaturoznawczej. Program specjalizacji został tak przygotowany, aby mieszcząc się w kanonie kierunku „filologia” pozwalał na istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności w wybranym przez studenta profilu.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” na specjalizacji językoznawczej posiądzie szeroką wiedzę z zakresu wybranego języka obcego, a także z zakresu podstawowych zjawisk społeczno-kulturowych występujących w wybranych państwach. Studenci zapoznani zostaną z problematyką różnicowania kultury współczesnych społeczeństw oraz z językowym charakterem  zjawisk zachodzących w jej obrębie. Student tej specjalizacji uzyska wiedzę z zakresu teorii literatury oraz metodologii badań literackich.

Student zdobędzie szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, zapozna się z cechami języka, jego funkcjami i strukturą, a także z zagadnieniami z zakresu socjolingwistyki, psycholingwistyki, leksykologii, semantyki i pragmatyki, a także kierunków we współczesnym językoznawstwie i metodologii badań językoznawczych.

Absolwent tej specjalizacji będzie potrafił powiązać współczesne zjawiska kulturowe w ich wymiarze językowym z przeszłością i tradycjami kultury tych państw. Będzie umiał analizować i interpretować językowe przekazy medialne, opisywać i analizować kulturę popularną pod kątem jej wpływu na komunikację językową. Absolwent tej specjalizacji będzie potrafił sprawnie, swobodnie i poprawnie posługiwać się językiem specjalności w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej. Będzie umiał komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, będzie rozumiał oraz potrafił stworzyć zróżnicowane stylistycznie teksty, wyrażać złożone sądy i opinie.
Student będzie potrafił wybrać i dostosować odpowiednia metodę badawczą do opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych, będzie rozumiał złożoność mechanizmów komunikacji.

Będzie wykazywał się postawą ciągłego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalizacji będzie mógł znaleźć zatrudnienie na stanowisku tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, a także na różnorodnych stanowiskach w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” na specjalizacji literaturoznawczej posiądzie szeroką wiedzę z zakresu wybranego języka obcego, a także z zakresu podstawowych zjawisk społeczno-kulturowych występujących w wybranych państwach. Studenci zapoznani zostaną z problematyką zróżnicowania kultury współczesnych społeczeństw oraz z językowym charakterem zjawisk zachodzących w jej obrębie.
Student zdobędzie wiedzę z zakresu językoznawstwa, zapozna się z cechami języka, jego funkcjami i strukturą, a także z zagadnieniami z zakresu socjolingwistyki i psycholingwistyki. Student tej specjalizacji uzyska szeroką i pogłębioną wiedzę z zakresu historii literatury, charakterystyki współczesnej teorii literatury oraz metodologii badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wybranego obszaru językowego. Student zapozna się także z zagadnieniami z zakresu socjologii i antropologii literatury, podstaw teorii i praktyki przekładu artystycznego.

Absolwent tej specjalizacji będzie potrafił sprawnie, swobodnie i poprawnie posługiwać się językiem specjalności w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej. Będzie umiał komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, będzie rozumiał oraz potrafił stworzyć zróżnicowane stylistycznie teksty, wyrażać złożone sądy i opinie.

Student będzie potrafił wybrać i dostosować odpowiednią metodę badawczą do opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych, będzie rozumiał złożoność mechanizmów komunikacji. Student będzie rozumiał podstawowe problemy literaturoznawstwa, przemiany, jakim podlegało teoretyczne myślenie o literaturze, a także kwestię kontekstowego uwikłania stosowanych na gruncie literaturoznawstwa terminów i pojęć. Będzie potrafił wybrać i dostosować metodę badawczą do opisu zjawisk historyczno-literackich, a także zastosować innowacje metodologiczne do analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz ocenić jakość przekładu artystycznego.

Będzie wykazywał się postawą ciągłego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalizacji będzie mógł znaleźć zatrudnienie na stanowisku tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, a także na różnorodnych stanowiskach w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” specjalizacja tłumaczeniowa posiądzie szeroką wiedzę z zakresu praktycznej umiejętności pozwalające na tłumaczenie tekstów, z którymi na co dzień obcuje tłumacz przysięgły, wprawę w zakresie tłumaczenia ustnego oraz doświadczenie w zakresie tłumaczenia szerokiej gamy tekstów (technicznych, marketingowych, naukowych, literackich).

Absolwent  będzie osobą wszechstronnie przygotowaną do wykonywania zawodu tłumacza, świadomą wyzwań i możliwości w ramach tej profesji. Założenia programowe studiów w ramach proponowanego translatorycznego bloku tematycznego przewidują przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy niezbędnej do samodzielnego wykonywania zawodu tłumacza. Ukończenie zapewnia studentom opanowanie zarówno specjalistycznej terminologii jak i technik tłumaczenia. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom prawo do przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r.Nr 273, poz. 2702 ze zm.), na mocy której tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która pomyślnie zda egzamin sprawdzający umiejętności tłumaczenia tekstów  prawniczych i ekonomicznych. Absolwent będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą). Uzyskane umiejętności będą odpowiednie dla osób, które ze względu na przewidywaną karierę zawodową potrzebują posiąść umiejętności i wiedzę z zakresu translatoryki, dla których tłumaczenie będzie częścią pracy wykonywanej w ramach zatrudnienia w firmie lub instytucji.

Program studiów

Podstawowe bloki przedmiotowe realizowane w ramach kierunku filologia (na przykładzie filologii angielskiej):

1. Przedmioty kształcenia podstawowego
2. Przedmioty kształcenia kierunkowego
3. Przedmioty specjalizacyjne

 • Literatura amerykańska realizmu i naturalizmu
 • Literatura epoki wiktoriańskiej
 • Literatura amerykańska doby postmodernizmu
 • Teorie literackie XX wieku
 • Socjolingwistyka
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Elementy semantyki i pragmatyki
 • Kierunki we współczesnym językoznawstwie
 • komunikacja międzykulturowa
 • warsztaty tłumaczeniowe
 • teoria przekładu
 • tłumaczenia z elementami semantyki i pragmatyki
 • seminarium przedmiotowe
 • wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • seminarium magisterskie

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: